Откриване и контрол на горски болести и вредители

 

 

 

 

МДРСРБ организира дейност за запознаване на младежи със здравословните проблеми на горите. Събитието се проведе от 16-ти до 18-ти ноември 2020 г. в Етрополе, като събра заедно 25 младежи и 6 горски учени.

През първия ден експертите направиха презентации за най-често срещаните горски болести и вредители (насекоми и гъбни патогени) и за лесовъдските дейности, чрез които може да се подобри здравния статус на горите. Представени бяха целите и дейностите на проект „За всеки спасил дърво (FOREST)“, както и съвместната българо-сръбска База данни на проекта.

На втория ден участниците посетиха иглолистна култура в лошо здравословно състояние, където младежите участваха пряко в изследователския процес на терен. Експертите демонстрираха използване на безпилотен самолет (дрон) за дистанционна оценка на здравословното състояние на горския масив, щетите от вредители и болести и картографиране на засегнатите райони. Те откриха заедно основния гъбен патоген в насаждението Dothistroma septosporum и насекомните вредители Ips sexdentatus и Pissodes spp., и наблюдаваха повредите, които те са причинили по дърветата. След това участниците посетиха и изследваха буково насаждение до Етрополския манастир. В него те откриха насекомния вредител Orchestes fagi и дърворазрушаващите гъби Pholiota aurivella и Fomes fomentarius върху стъблата на бука, и Pholiota adiposa върху стъблата на обикновения габър. Експертите представиха методи за контрол на вредителите и лесовъдски системи за подобряване на здравния статус на гората. Вечерта участниците качиха информация и снимки от посетените горски насаждения в Базата данни на проекта.

На третия ден експертите демонстрираха прилагането на ГИС (Географски Информационни Системи) и MAES (Картографиране и оценка на горски екосистемни услуги) и организираха образователни игри по темите. След това младежите провериха какво ново са научили чрез специален тест. Също така се проведе групова дискусия на тема опазването на горите и природното наследство и ролята на младите хора в този процес. Накрая, всеки младеж получи Сертификат за участието си в дейността.

Тази дейност е реализирана в рамките на проект „За всеки спасил дърво“. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на МДРСРБ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com