Международна конференция ‘Engagement of young people in environmental protection actions - local examples and lessons learned’

 

 

 

 

На 19.03.2021 г. в София се проведе заключителна конференция по проект „За всеки спасил дърво” (FOREST), в който участваха над 400 младежи от общините Ботевград и Ниш. Мотото на конференцията беше ‘Engagement of young people in environmental protection actions - local examples and lessons learned’. Основната ѝ цел беше да популяризира идеята на проект FOREST и неговите резултати сред младите хора и интересуващите се от проблемите на горите граждани, организации и институции.

В конференцията участваха над 150 човека от България и Сърбия – представители на екологични и младежки НПО-та, научни и изследователски институти, институции отговорни за опазване на природата, горски стопанства, училища, университети и други заинтересовани страни. Заради епидемията от коронавирус, конференцията се проведе хибридно – офлайн в Best Western Premier Hotel Sofia Airport и онлайн за участниците от Сърбия и Ботевград. Залата беше украсена със създадени от младежи хербарии на различни горскорастителни видове – дървета, храсти, треви, папрати и мъхове.

В началото, ръководителят на проекта д-р Йонко Додев отчете изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта. Също така той изтъкна специалното място, което гората заема в националната идентичност и култура на българите. След това български и сръбски експерти участваха с презентации, чрез които представиха подробно някои от основните резултати, а именно:

  • Съвместна онлайн База данни за горските видове и екосистеми в трансграничния район между двете страни;
  • Стратегия за ангажиране на младите хора в дейности, свързани с опазване на природата;
  • Хербариуми на горскорастителни видове, изработени от сръбски и български младежи в рамките на проекта;
  • Оценка на здравословното състояние на представителни горски насаждения на основата на класически ентомологични и фитопатологични обследвания;
  • Внедряване на дистанционни методи за наблюдение и анализ на състоянието на горски екосистеми, чрез използване на изображения от сателити и безпилотни летателни системи.

Освен това, бяха обсъдени теми касаещи евентуално продължение на проекта, бъдещи възможности за включване на горски учени и младежи в подобни инициативи и партньорства. Направена бе констатация, че проектът спомага за изграждането на активна гражданска позиция у младите хора и реализацията им в областта на опазването на природата.

Конференцията се реализира в рамките на проект „За всеки спасил дърво“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на МДРСРБ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

 

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com