Опознаване на българската гора – защитените растения, животни и местности

 

 

Може би най-важната цел на проект „НЕ на Глада – ДА на Труда” е да изгради чувство на съпричастност у младите роми към грижите по опазване на околната среда. Затова третото ни посещение по Дейност 1 „Опознаване на българската гора” беше във вековните букови гори около Гложенския манастир. Там всички ние се запознахме с някои редки и застрашени от изчезване растителни видове. Тренерът подробно ни запозна с различните видове защитени територии и техните режими на стопанисване – национални паркове, резервати, защитени територии и т.н. Запознахме се с общоевропейската мрежа от защитени територии НАТУРА 2000, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени растителни и животински видове. В Гложенския манастир отново се уверихме в ролята на гората като „майка-кърмилница”, предоставила и тук убежище и закрила на Апостола на българската свобода – Васил Левски.

 

Опознаване на българската гора – щетите от природни бедствия

Второто ни мероприятие в рамките на Дейност 1 „Опознаване на българската гора” беше организиране на планински поход за запознаване с проблемите на гората, причинени от природни бедствия и антропогенна дейност. Проведохме похода в Етрополския Балкан и наблюдавахме ужасяващите последици от незапомнения ледолом, сполетял нашия район преди няколко години. Сред повалените дървета ромските ученици ясно осъзнаха мащабите и последствията от това явление. Тренерът подробно описа причините, породили леденото бедствие. Всички заедно дискутирахме и други унищожаващи горите явления – горски пожари, свлачища, насекоми-вредители, гъбни болести и т.н. Особено се акцентира върху негативната човешка дейност – бракониерската сеч. Тренерът подробно разясни горско-стопанските мероприятия, които се предприемат за отстраняване на нанесените щети и всички се съгласиха, че това е много подходящо средство за поминък на нискоквалифицираните роми от планинските райони на страната.

 

Опознаване на българската гора – културно-историческото ни наследство

 

 

 

 

През слънчевия месец юни учениците и младежите, участващи в проекта „НЕ на Глада – ДА на труда”, ще проведат четири вълнуващи посещения. Те ще се състоят в рамките на Дейност 1 „Опознаване на българската гора” и имат различна тематична насоченост. Така малките роми ще успеят по-пълно да осъзнаят и разберат многостранните функции, ползи и значение на горските екосистеми за живота на нашия народ.

Продължение...

 

Успешен старт на проекта „Не на Глада – Да на Труда”

 

 

От 01.05.2010 г. стартира Подготвителната фаза на проекта «НЕ на Глада – ДА на труда».

Продължение...

 

МДРСРБ спечели проект „НЕ на Глада – ДА на Труда” BG10/A1.2/008/R1 по Програма „Младежта в действие”

В годината на борба с бедността и социалната изолация МДРСРБ спечели проект „НЕ на Глада – ДА на Труда” BG10/A1.2/008/R1 по Програма „Младежта в действие”.

Продължение...

 

Страница 17 от 17

Проекти 2015:

Проектът „Магията да общуваш“ №2015-1-BG01-KA105-013472 се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“  на Европейската Комисия, администрирана в България от Център за развитие на човешките ресурси. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Европейската Комисия, Програма „Еразъм+“ или ЦРЧР.


Проектът „Силни Заедно: Младежко Сътрудничество за Междурелигиозна Толерантност“ No. 6471.2.PA.2015, се реализира с подкрепата на Европейската Младежка Фондация на Съвета на Европа. Съдържанието на сайта не отразява позицията на Съвета на Европа или Европейската Младежка Фондация.


Free Joomla Templates by JoomlaShine.com